fbpx

Regulamin

Artykuł 1. Definicje

 

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 

Administrator – COMNETFIX  LTD Unit 4E, Enterprise Court, S63 5DB Rotherham, Wielka Brytania E-mail: kontakt@ofertaslubna.pl, spółka będąca usługodawcą w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

Serwis – platforma informatyczna dostępna na stronie internetowej www.ofertaslubna.pl, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z usług polegających na udostępnieniu danych i umożliwieniu ich wprowadzania w systemie.

Użytkownik – posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Administratora w ramach Serwisu;

Dostawca / Usługodawca / Firma – Użytkownik prezentujący za pośrednictwem Serwisu możliwość wykonania określonej działalności usługowej (za pomocą Wizytówki lub Usługi) lub składający Propozycję Wykonania usługi w postaci oferty w odpowiedzi na Zlecenie;

Zleceniodawca – Użytkownik umieszczający w Serwisie Zlecenie lub składający zamówienia na Usługi w ramach Serwisu;

Regulamin – regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora opublikowany na łamach serwisu

Adres e-mail – elektroniczne konto pocztowe służące do wysyłania i odbierania wiadomości e-mail za pośrednictwem Internetu.

Cennik – ustalone przez Serwis opłaty za umieszczanie ofert, zleceń w postaci wpisów w Katalogu Firm i/lub tworzenie w Serwisie. Cennik jest opublikowany na stronach Serwisu.

Kod promocyjny – alfanumeryczny ciąg znaków, którego wprowadzenie uprawnia do korzystania z dotyczącej go promocji.

Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika i hasła, tworzenia statystyk oglądalności dla naszych partnerów treściowych i reklamodawców, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby.

Konto – Dostępne po zarejestrowaniu i zalogowaniu się (podaniu loginu oraz hasła) miejsce w Serwisie, w którym znajdują się wszystkie dane dotyczące Użytkownika, gdzie każdy zarejestrowany Użytkownik może wprowadzić oraz modyfikować swoje dane i inne elementy związane z zarejestrowaniem w Serwisie.

Materiały – teksty, obrazy, filmy, muzyka, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać opublikowane w Serwisie.

Nazwa Konta/Loginu – adres e-mail lub login /nazwa własna, podany przez Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie.

Wpis w Katalogu Ślubnym – czasowe udostępnienie miejsca Użytkownikowi na stronie Serwisu

Galeria zdjęć – czasowe udostępnienie miejsca Użytkownikowi na stronie Serwisu w postaci strony internetowej dostępnej w subdomenie: ofertaslubna.pl

System Zleceń – funkcjonalność Serwisu polegająca na kierowaniu zapytań za pośrednictwem Serwisu do Użytkowników, którzy zamieścili wpis w Katalogu Firm oraz kierowaniu odpowiedzi od tych Użytkowników, którzy posiadają Wpis w Katalogu Ślubnym

Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem.

Zasoby Serwisu – udostępniane w ramach serwisu, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszym regulaminie Materiały.

System wiadomości – funkcjonalność Serwisu pozwalająca Użytkownikom na wysyłanie i odbieranie wiadomości.

 

Artykuł 2. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Administratora na rzecz Użytkowników usług polegających na umożliwieniu zamieszczania Ogłoszeń w OfertaSlubna.pl, a także zasady świadczenia innych usług dodatkowych.

2. OfertaSlubna.pl ułatwia Użytkownikom poszukiwanie Wykonawców lub Zlecających w zakresie realizacji różnego rodzaju usług, a także umożliwia zawarcie umowy pomiędzy Wykonawcą a Zlecającym. Informacje zamieszczone w OfertaSlubna.pl, w szczególności Wizytówki lub Zlecenia stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

4. Użytkownik może kontaktować się z Administratorem w sprawie usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu w formie: elektronicznej: z użyciem Formularza Kontaktowego, dostępnego na stronie http://OfertaSlubna.pl.pl/kontakt

5. Warunkiem uzyskania dostępu i korzystania z OfertaSlubna.pl oraz jej funkcjonalności jest spełnienie przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących wymagań technicznych:

zastosowania jednej z przeglądarek:

– Internet Explorer w wersji 10 lub nowszej,

– Mozilla Firefox w wersji 40 lub nowszej,

– Google Chrome w wersji 37 lub nowszej,

– Opera w wersji 12 lub nowszej,

– Microsoft EDGE w wersji 12 lub nowszej,

 1. włączonej obsługi ActiveX, JavaScript, Adobe Flash Player i Cookies
 2. minimalnej rozdzielczości ekranu: 1280 x 720 pikseli.

Artykuł 3. Rejestracja

1. Możliwość korzystania ze wszystkich funkcjonalności OfertaSlubna.pl przez Użytkownika wymaga zarejestrowania się w serwisie OfertaSlubna.pl.

2. Rejestracji dokonuje się poprzez wypełnienie elektronicznego formularza udostępnianego przez Administratora na stronach OfertaSlubna.pl oraz akceptację Regulaminu. Użytkownik nie może podawać danych niezgodnych z rzeczywistością.

 

3. Po prawidłowym wypełnieniu przez Użytkownika formularza rejestracyjnego, na podany w nim adres poczty elektronicznej zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia aktywacji Konta oraz inne wymagane prawem informacje. Aktywacja Konta przez Użytkownika równoznaczna jest z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem umowy na czas nieokreślony o świadczenie usług drogą elektroniczną w serwisie OfertaSlubna.pl na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu. Umowa zostaje zawarta w dniu potwierdzenia aktywacji Konta, dokonanej z adresu poczty elektronicznej Użytkownika.

 

 1. Każdy Użytkownik może korzystać z OfertaSlubna.pl logując się poprzez wskazanie nazwy Użytkownika (loginu) i hasła dostępu podanych w ramach rejestracji w OfertaSlubna.pl. po spełnieniu warunków wynikających z regulaminu.

 

6. Aktywacja Konta w OfertaSlubna.pl powoduje udostępnienie niektórych danych Użytkownika na publicznie dostępnych stronach OfertaSlubna.pl. Administrator może żądać udokumentowania przez Użytkownika wskazywanych w OfertaSlubna.pl danych.

 

7. W ramach OfertaSlubna.pl Użytkownik może prezentować dodane przez siebie pliki, w tym zdjęcia oraz inne materiały. W przypadku Użytkowników będących osobami fizycznymi, w ramach OfertaSlubna.pl wyświetlane i publicznie dostępne jest co najmniej imię i nazwisko, a w przypadku innych podmiotów co najmniej ich nazwa lub firma. Zabronione jest usuwanie przez Użytkownika danych, o których mowa w niniejszym punkcie w trakcie korzystania z usług OfertaSlubna.pl, a także podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych.

 

W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Użytkownika wskazanych podczas rejestracji, Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w OfertaSlubna.pl.

 

9.

Zgłoszenie przez Użytkownika dyspozycji usunięcia jego danych, jest możliwe jedynie w związku z rezygnacją z korzystania z usług i funkcjonalności OfertaSlubna.pl.

 

Artykuł 4. Ogólne warunki dodawania Ogłoszeń / Zleceń

 

1.

Administrator udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe w celu umożliwienia im zamieszczania w OfertaSlubna.pl Ogłoszeń oraz zawierania umów dotyczących przedmiotu Zlecenia – na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 

Ogłoszenie może być zamieszczone wyłącznie przez Użytkownika uprawnionego do zawarcia i wykonania umowy będącej rezultatem zamieszczonego zlecenia, z uwzględnieniem postanowień Regulaminu.

 

Administrator nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami i nie gwarantuje, że Użytkownicy mają możliwość zawarcia lub wykonania tych umów.

 

Treść Ogłoszenia powinna być przygotowana przez Użytkownika w sposób zgodny z rzeczywistością, rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do istoty i właściwości Wizytówki lub Ogłoszenia.

 

Wizytówkę lub Ogłoszenie należy umieścić w odpowiedniej ze względu na jego rodzaj kategorii branżowej. Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany kategorii Wizytówki lub Ogłoszenia wskazanej przez Użytkownika, w przypadku umieszczenia w błędnej kategorii. O zmianie kategorii Użytkownik zostaje poinformowany drogą elektroniczną na wskazany przy rejestracji adres email. Użytkownik może usunąć zamieszczoną Wizytówkę lub Ogłoszenie, jeśli nie zgadza się z przyporządkowaniem dokonanym przez Administratora.

 

6.

Treść Wizytówki i Ogłoszenia powinna być zgodna z wymogami prawa, w szczególności powinna zawierać wymagane prawem informacje, w tym informacje wskazane w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony praw konsumentów. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w Wizytówce i Ogłoszeniu, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu.

 

7.

Wizytówka i Ogłoszenie pochodzą od Użytkownika i są przez niego formułowane. Administrator nie ingeruje w treść Wizytówek i Ogłoszeń oraz nie dokonuje w tym zakresie modyfikacji, z zastrzeżeniem postanowienia 4.12.

 

 

Treść Wizytówki i Ogłoszenia, w tym jego przedmiot, nie może naruszać przepisów obowiązującego prawa, w tym dóbr osobistych lub praw osób trzecich (w szczególności praw autorskich i innych praw własności intelektualnej), a także dobrych obyczajów, jak również nie może wpływać negatywnie na dobre imię i renomę Administratora lub innych serwisów powiązanych.

 

Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania zakazu dostarczania z użyciem środków komunikacji elektronicznej treści powodujących zakłócenie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych oraz naruszających prawa lub dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika działań lub publikowanie Wizytówek i Ogłoszeń zawierających treści wymienione jako zakazane w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

10.

Zabronione jest kopiowanie treści i innych materiałów (plików graficznych, dokumentów itp.) będących częścią Wizytówek i Ogłoszeń opublikowanych w OfertaSlubna.pl w celu publikacji tych treści i materiałów na zewnętrznych, niezależnych od OfertaSlubna.pl stronach internetowych lub wykorzystywania w inny sposób naruszający prawa osób trzecich lub Administratora.

 

Użytkownicy zobowiązani są zamieszczać Wizytówki, Ogłoszenia, oferty oraz oświadczenia o ich przyjęciu, zgodnie z postanowieniami Regulaminu i przepisów polskiego prawa oraz przewidzianych nimi konsekwencji dla określonej czynności. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości.

 

12.

 

Administrator zastrzega sobie możliwość ukrywania fragmentów Zleceń, w zakresie odnoszącym się do danych umożliwiających kontakt z kontrahentem (imię, nazwisko, adres, telefon, dane komunikatorów itp.). W takim wypadku Zlecenie opatrzone będzie stosownym komunikatem. Dostęp do ukrytych danych uwarunkowany jest uiszczeniem opłaty bądź rejestracji w systemie.

 

 

 

13.

Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika działań polegających w szczególności na pozorowaniu udzielania odpowiedzi na Ogłoszenie lub wystawianiu opinii w związku z Ogłoszeniem celem uzyskania wyższej wiarygodności w systemie ocen lub obniżania wiarygodności innych Użytkowników. Działania takie nie mogą być dokonywane przy użyciu Kont innych Użytkowników lub przez osoby bliskie Użytkownikowi, osoby wspólnie zamieszkujące z Użytkownikiem, bądź osoby, z którymi Użytkownik pozostaje w relacjach powodujących uzasadnione wątpliwości, że Użytkownik i te osoby działają w porozumieniu bądź w jakikolwiek inny sposób w tym z wykorzystaniem urządzeń lub programów. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie treści umieszczane w OfertaSlubna.pl, w tym w komentarzach i odpowiedziach.

 

14.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie umów zawartych pomiędzy Użytkownikami OfertaSlubna.pl.

 

15.

Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 4.16 poniżej, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także za legalność lub zdolność Użytkowników do świadczenia oferowanych usług, zawarcia i realizacji umów zawartych w OfertaSlubna.pl.

 

16.

Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Wizytówki lub Ogłoszenia bądź innych treści lub zablokowania Konta w przypadku naruszania przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub naruszenia przepisów prawa, w szczególności w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub powzięcia wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności.

 

17.

W przypadku blokady Konta wszystkie opublikowane przez Użytkownika Ogłoszenia zostają automatycznie usunięte, Użytkownik nie może korzystać z żadnych usług świadczonych przez Administratora w ramach OfertaSlubna.pl, a Administrator może rozwiązać umowę zawartą z Użytkownikiem w trybie natychmiastowym.

 

18.

Administrator ma prawo do usunięcia Wizytówki, Ogłoszenia lub innych materiałów lub przekazów, jeżeli naruszają one w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawierają treści: powszechnie uznane za obraźliwe, noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, naruszające dobra osobiste, dobre obyczaje, prawa autorskie, prawa ochronne do znaków towarowych lub inne prawa własności intelektualnej, szkodzące dobremu imieniu lub renomie OfertaSlubna.pl, Administratora, wprowadzające w błąd.

 

4.19.

Nie naruszając postanowień poprzedzających Administrator nie odpowiada za: brak zainteresowania przedmiotem Wizytówki i Ogłoszenia przez innych Użytkowników, realizację obowiązków Użytkowników, w tym będących przedsiębiorcami, wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym zwłaszcza chroniących prawa konsumentów.

 

Artykuł 5. Działanie serwisu

 

 1. Użytkownicy zarejestrowani mają w ramach świadczonych przez Serwis usług możliwość korzystania z funkcjonalności Serwisu na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
 2. Funkcjonalności i najważniejsze podstrony Serwisu:
 3. Katalog Zleceń
 4. Katalog Ślubny
 5. Wyszukiwarka usługodawców
 6. Integrator usług
 7. Profil użytkownika tj. Usługodawcy / Dostawcy i Klienta
 8. System wiadomości
 9. Mapa Google
 10. Artykuły w Poradniku Ślubnym / Blogu
 11. Właściciel Serwisu może organizować promocje, konkursy i loterie, których zasady regulować będą osobne regulaminy.
 12. Właściciel Serwisu może organizować programy partnerskie, programy poleceń, programy lojalnościowe, których zasady regulować będą osobne regulaminy.

 

Artykuł 5. Publikacja Zlecenia

 

1.

W celu zamieszczenia Ogłoszenia, którego treścią jest Zlecenie, Użytkownik posiadający Konto, po zalogowaniu na nim powinien spełnić łącznie następujące warunki: stworzyć i zatwierdzić opis Zlecenia, określający ogół warunków, na jakich Zlecenie ma być wykonane, poprzez wypełnienie formularza zamieszczenia ogłoszenia dostępnego na stosownej stronie OfertaSlubna.pl – opis powinien być zgodny z zasadami określonymi w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, wybrać interesujące Użytkownika opcje dodatkowe dotyczące publikacji Ogłoszenia.

 

Podmiot nieposiadający Konta lub niezalogowany, w celu zamieszczenia Ogłoszenia, którego treścią jest Zlecenie, powinien spełnić łącznie następujące warunki: stworzyć i zatwierdzić opis Zlecenia, określający ogół warunków na jakich Zlecenie ma być wykonane, poprzez wypełnienie formularza zamieszczenia Ogłoszenia dostępnego na stosownej stronie OfertaSlubna.pl – opis powinien być zgodny z zasadami określonymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu, wybrać interesujące go opcje dodatkowe dotyczące publikacji Ogłoszenia,  podać dane podmiotu, zaakceptować niniejszy Regulamin, potwierdzić chęć publikacji Zlecenia poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany przez OfertaSlubna.pl na adres e-mail podany przez Użytkownika publikującego Zlecenie.

 

3.

Użytkownik ma możliwość zmiany treści (edycji) zamieszczonego już Zlecenia, odpowiada jednak za powstałe skutki treści zamieszczonych uprzednio.

 

4.

Wykonawcy zainteresowani Zleceniami składają Propozycje Wykonania poprzez skorzystanie z dostępnego w OfertaSlubna.pl narzędzia „Wyślij propozycję wykonania”. Propozycje Wykonania zostaną umieszczone w treści Zlecenia i powinny być zredagowane w czytelny i precyzyjny sposób, a ich treść powinna być zgodna z zasadami określonymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

 

Propozycję Wykonania należy rozumieć jedynie jako zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji.

 

6.

Publikacja Zlecenia w OfertaSlubna.pl kończy się w następujących sytuacjach: po upływie terminu publikacji Zlecenia; w przypadku wcześniejszego zakończenia publikacji Zlecenia przez Zlecającego, z chwilą wyboru Wykonawcy Zlecenia przez Zlecającego, w momencie usunięcia Zlecenia na podstawie punktu 4.16 niniejszego Regulaminu.

 

7.

W przypadku, gdy publikacja Zlecenia zakończy się wyborem Wykonawcy przedstawiającego ofertę, a wybrany Wykonawca zaakceptuje wybór, na skutek przyjęcia oferty pomiędzy Wykonawcą a Zlecającym dochodzi do zawarcia umowy o treści ustalonej przez strony umowy, które nawiązały kontakt w OfertaSlubna.pl. W takim wypadku Zlecający i wybrany Wykonawca powinni realizować umowę na warunkach przez siebie ustalonych.

 

8.

Zapewnienie spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych przepisami prawa, np. zachowania formy pisemnej bądź innej formy szczególnej dla ważności umowy, należy wyłącznie do stron umowy.

 

9.

Strony ustalają między sobą formę kontaktu i termin zawarcia umowy. Jeżeli nie postanowią inaczej powinny nawiązać kontakt w sugerowanym terminie nie później niż w ciągu siedmiu dni od momentu akceptacji wyboru przez Wykonawcę.

 

10

Użytkownik może opublikować w tym samym czasie nie więcej niż 3 Zlecenia dotyczące tej samej czynności. Każde z takich Zleceń powinno być opublikowane w innej kategorii tematycznej, o ile zakres zlecanej czynności na to pozwala. Zlecenia w liczbie powyżej wskazanego limitu nie będą akceptowane i nie będą publikowane w OfertaSlubna.pl.

 

Artykuł 6. Usługi

 

1.

Użytkownik ma możliwość zmiany treści (edycji) zamieszczonej już Usługi, odpowiada jednak za powstałe skutki treści zamieszczonych uprzednio.

 

2.

Usługę należy rozumieć jedynie jako zaproszenie do negocjacji lub zaproszenie do składania ofert.

 

3.

Użytkownicy zainteresowani Usługami oferowanymi przez Wykonawców składają zamówienia mające charakter oferty lub oświadczenia o przyjęciu oferty lub wysyłają je do wyceny przez Wykonawcę poprzez odpowiednie formularze zamieszczone na stronie z opublikowaną Usługą.

 

4.

Publikacja Usługi w OfertaSlubna.pl kończy się w następujących sytuacjach:  po upływie terminu publikacji Usługi; w przypadku wcześniejszego zakończenia publikacji Usługi przez Wykonawcę. W momencie usunięcia Usługi na podstawie punktu 4.16 niniejszego Regulaminu.

 

5.

Jeżeli zamówienie, złożone przez Zlecającego po skorzystaniu z narzędzia „opcji ofertowania”, zostanie przyjęte przez Wykonawcę, strony zawierają umowę o treści ustalonej w OfertaSlubna.pl. W takiej sytuacji strony powinny realizować umowę na warunkach określonych w komunikatach przekazywanych w OfertaSlubna.pl lub przez siebie ustalonych.

 

6.

Jeżeli wycena zamówienia przesłana przez Wykonawcę do Zlecającego po skorzystaniu z narzędzia „Wyślij do wyceny” umieszczonego w opisie Usługi, zostanie przyjęta przez Zlecającego, strony zawierają i powinny realizować umowę o treści ustalonej w OfertaSlubna.pl oraz pomiędzy sobą skutkiem kontaktu nawiązanego w OfertaSlubna.pl.

 

7.

Zapewnienie spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych przepisami prawa, np. zachowania formy pisemnej bądź innej formy szczególnej dla ważności umowy, należy wyłącznie do stron umowy.

 

8.

Strony ustalają między sobą formę kontaktu i termin zawarcia umowy. Jeżeli nie postanowią inaczej powinny nawiązać kontakt w sugerowanym terminie nie później niż w ciągu siedmiu dni od momentu akceptacji zamówienia przez Wykonawcę lub akceptacji wyceny przez Zlecającego.

 

Artykuł 7. Wpisy w katalogu ślubnym

 

 1. Użytkownicy zarejestrowani oraz Użytkownicy niezarejestrowani mogą korzystać z Katalogu Zleceń oraz Katalogu Ślubnego i Wyszukiwarki Firm.

 

 1. Użytkownik zarejestrowany może dodać do Katalogu Zleceń ofertę w postaci wpisu płatnego oraz bezpłatnego w zależności od Cennika.

 

 1. Czas wyświetlania Wpisów w Katalogu Zleceń jest nieograniczony, przy czym wpisy te będą wyświetlane po akceptacji przez Administratora w postaci wpisów Darmowych. Wyświetlanie w postaci wpisu Płatnego wymaga dokonania rocznej opłaty w wysokości określonej w Cenniku. Okres wyświetlania w postaci wpisu Płatnego jest określony i wynosi jeden od 30 dni do 1 Roku. Okres ten liczony jest od daty zaksięgowania opłaty przez Administratora.

 

 1. Użytkownicy zarejestrowani mogą we wpisie przedstawić swoją ofertę handlową oraz opis i zakres swojej działalności. Zakres informacji podawanych w poszczególnych rodzajach wpisów określony jest w instrukcji dodawania wpisów.

 

 1. Wpisy w Katalogu Zleceń umieszczone w nieodpowiednich kategoriach będą przez Administratora przenoszone do właściwych lub usuwane.

 

 1. Wpisy Zleceń, naruszające postanowienia niniejszego regulaminu zostaną zmoderowane przez Administratora bądź usuwane a użytkownik publikujący taki wpis / zlecenie zostanie o fakcie poinformowany.

 

 1. Użytkownicy naruszający notorycznie zasady regulaminu wynikające z treści Regulaminu będą usuwani z serwisu wraz z usunięciem wszelkich danych a ponowna ich rejestracja będzie niemożliwa.

 

 1. Użytkownicy dokonujący wpisu do Katalogu Zleceń wyrażają zgodę na publikację treści wpisu do Katalogu Zleceń w ramach Serwisu oraz możliwość jego wyświetlenia użytkownikom zarejestrowanym i niezarejestrowanym.

 

 1. Użytkownicy niezarejestrowani nie mogą dodawać wpisów / zleceń w katalogu zleceń.

 

 1. Użytkownik dodając opinię oświadcza, iż wszystkie jej treści są rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym.

 

 1. Publikacja opinii następuje po weryfikacji adresu e-mail osoby dodającej opinię. Weryfikacja polega na zalogowaniu użytkownika do swojego konta.

 

Artykuł 8. Płatność za wpis do katalogu ślubnym

 

 1. Płatność dokonywana jest zgodnie z Cennikiem, który stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

 

 1. Użytkownik dokonuje płatności za możliwość korzystania z funkcjonalności serwisu.

 

 1. Opłata za rejestracje konta odbywa się za pomocą przelewu bankowego lub kartą płatniczą / wyłącznie w formie elektronicznej. Właściciel serwisu nie przyjmuje płatności w postaci gotówkowej.

 

 1. Płatności dokonywane przelewem bankowym mogą odbywać się bezpośrednio na rachunek wskazany przez Administratora lub płatności te obsługiwane są przez firmę Dotpay Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000700791, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255

 

 1. Operatorem kart płatniczych jest „Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl” Regulamin usług znajduje się pod adresem www.Dotpay.pl.

 

 1. W przypadku usunięcia Konta Użytkownika i/lub wpisu z Serwisu z powodu niedozwolonych działań Użytkownika, o których mowa w niniejszym Regulaminie lub w przypadku rozwiązania Umowy przez Użytkownika, uiszczona kwota za wykupienie / rejestrację konta nie podlega zwrotowi.

 

Artykuł 9. Integrator usług

 

 1. Użytkownicy serwisu mogą korzystać z funkcjonalności serwisu usług poprzez wysyłanie zapytania o możliwość wykonania usługi.

 

 1. Do Użytkowników zarejestrowanych posiadających Wpisy w Katalogu Ślubnym wysyłane są zlecenia zgłoszone do Serwisu poprzez funkcjonalność, odpowiadające ich kategoriom oraz lokalizacjom. Tylko użytkownicy posiadający wpis / konto w serwisie mogą potwierdzać lub odrzucać w/w zapytania oraz kontaktować się z Zleceniodawcami zgłaszającymi zlecenie.

 

 1. Użytkownicy zgłaszający zlecenie poprzez funkcjonalność serwisu zleceń wyrażają zgodę na przesłanie zawartych w tym zapytaniu informacji do Użytkowników zarejestrowanych posiadających Wpis w Katalogu Ślubnym.

 

 1. Wszyscy użytkownicy serwisu wyrażają zgodę na publikację treści publikowanych zleceń i w nich zawartych informacji w ramach Serwisu oraz podłączonych do Serwisu tematycznych kont w portalach społecznościowych (Facebook, Instagram, Pinterest)

 

 1. Zgłoszenia możliwości wykonania usługi wyświetlane są w porządku chronologicznym. O pozycji decyduje data dokonania zgłoszenia możliwości wykonania usługi.

 

 1. Wyróżnione zlecenia możliwości wykonania usługi wyświetlane są nad zleceniami niewyróżnionymi, zgodnie z datą dokonania wyróżnienia.

 

 1. Administrator Serwisu nie wpływa żadnymi działaniami na decyzje podejmowane przez Użytkowników serwisu. Wpływ na wybór oferenta ma wiele czynników, w tym jakość świadczonych przez niego usług i zawartość jego oferty a także zbierane oceny / komentarze / opinie. Decyzję o wyborze oferenta podejmuje Użytkownik publikujący zlecenie, kierując się swymi własnymi kryteriami wyboru.

 

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do nie akceptowania zleceń zgłoszonych do Serwisu poprzez funkcjonalność serwisu, które budzą wątpliwości co do ich rzetelności lub naruszają warunki i postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

Artykuł 10. Płatność za publikację zleceń

 

 1. Zgłaszanie zleceń w Serwisie OfertaSlubna.pl jest bezpłatne.

 

W ramach jednej Usługi dozwolone jest publikowanie dowolnej liczby zleceń pod warunkiem, że każde z nich mieści się w zakresie tematycznym kategorii, w której Usługa została zamieszczona.

 

Artykuł 11. Opłaty

 

1.

Część usług w ramach OfertaSlubna.pl świadczonych jest odpłatnie. Zasady pobierania opłat oraz wystawiania faktur określone są w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 

Artykuł 12. System ocen i recenzji

 

1.

W ramach OfertaSlubna.pl udostępniony jest system ocen, który służy do wystawiania Wykonawcom opinii na temat przebiegu i realizacji transakcji. Zlecający będący stroną zawartej w OfertaSlubna.pl umowy może jednokrotnie wystawić Wykonawcy tej umowy ocenę za każdą przeprowadzoną transakcję. Wykonawca, który otrzymał ocenę może ją jednokrotnie uzupełnić o swoją odpowiedź.

 

2.

Treści ocen oraz odpowiedzi są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich odwiedzających OfertaSlubna.pl.

3.

Ocena jest zawsze przyporządkowana do konkretnej transakcji – Ogłoszenia. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za umieszczone przez siebie oceny oraz odpowiedzi.

 

Oceny oraz odpowiedzi powinny być zredagowane w czytelny, zrozumiały i precyzyjny sposób, a ich treść powinna być zgodna z zasadami zapisanymi w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

Administrator nie ingeruje w treść ocen oraz odpowiedzi zamieszczanych przez Użytkowników. Ocenę lub odpowiedź usuwa się na zasadach przewidzianych przepisami prawa, w tym gdy narusza ona dobre obyczaje lub narusza lub zagraża naruszeniem dóbr osobistych, a także gdy jest sprzeczna z zasadami określonymi w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

W OfertaSlubna.pl niedozwolone są działania, których efektem może być fałszywe zawyżanie wiarygodności Użytkownika w systemie ocen, na przykład poprzez wystawianie nieprawdziwych ocen lub ocenianie transakcji, które nie doszły do skutku.

 

Artykuł 13. System wiadomości

 

 1. Użytkownicy zarejestrowani mogą korzystać z funkcjonalności Systemu wiadomości poprzez wysyłanie i odbieranie wiadomości.

 

 1. Wysyłanie oraz odbieranie wiadomości odbywa się za pośrednictwem podstron serwisu.
 2. Użytkownicy korzystający z Systemu wiadomości otrzymują na wskazany adres e-mail informacje o nowych, przesłanych do nich wiadomościach.

 

 1. Powiadomienia o nowych wiadomościach są przesyłane na adres podany przez użytkownika podczas rejestracji konta w serwisie.

 

 1. Przesyłane wiadomości mogą zawierać załączniki.

 

 1. Zabrania się Użytkownikom Serwisu korzystającym z funkcjonalności Systemu wiadomości do kontaktowania się z innymi Użytkownikami w sposób natarczywy oraz nieetyczny. Stosowanie takich działań skutkować będzie zablokowaniem dla Użytkownika funkcjonalności Systemu wiadomości.

 

 1. Zabrania się Użytkownikom Serwisu wykorzystywania Systemu wiadomości do celów komercyjnych, w tym także reklamowych, za wyjątkiem reklam dotyczących firm posiadających Wpis w Katalogu Firm. Zabrania się reklamy innych stron oraz serwisów internetowych, które prowadzą działalność taką samą lub podobną do działalności Serwisu.

 

Artykuł 14. Galeria Zdjęć

 

 1. Użytkownicy zarejestrowani mogą korzystać z Galerii zdjęć.

 

 1. Użytkownik zarejestrowany może utworzyć oraz wyświetlać przez czas określony Galerię zdjęć.

 

 1. W Galerii zdjęć można zamieścić maksymalnie 10 plików typu .jpg, o maksymalnym rozmiarze 6 MB każdy.

 

 1. Użytkownicy tworzący Galerię zdjęć wyrażają zgodę na publikację treści i zdjęć w niej zamieszczonych w ramach Serwisu oraz oświadczają, że posiadają prawa autorskie do tych publikacji.

 

 1. Czas wyświetlania Galerii zdjęć jest określony, związany z długością wykupionego abonamentu.

 

Artykuł 15. Postępowanie reklamacyjne

 

1.

Reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania usług, w tym nieprawidłowości lub przerw w funkcjonowaniu infrastruktury technicznej serwisu OfertaSlubna.pl, należy składać za pośrednictwem Formularza Kontaktowego w serwisie OfertaSlubna.pl lub pisemnie na adres Administratora z dopiskiem „Serwis OfertaSlubna.pl”.  Administrator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej kompletnego wniesienia, a gdyby to nie było możliwe, do powiadomienia w tym terminie reklamującego o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji, nieprzekraczającym 21 dni. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Administratora usług w ramach OfertaSlubna.pl, w terminie 30 dni od dnia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji.

 

2.

Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail i numer telefonu), numer Ogłoszenia, którego dotyczy reklamacja (jeśli numer został nadany), bądź inne dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia, a także wskazanie okoliczności lub materiały uzasadniające reklamację. Administrator udzieli odpowiedzi na reklamację w sposób, w terminie i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.

 

3.

Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów. Przykładowo pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami. Poddanie sporu pozasądowej metodzie rozstrzygnięcia będzie w każdym przypadku uzależnione od zgody Administratora.

 

 

Artykuł 16. Odstąpienie i rozwiązanie umowy o świadczenie usług w OfertaSlubna.pl

 

1.

Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług w OfertaSlubna.pl w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy tj. od dnia potwierdzenia aktywacji o którym mowa w artykule 3.4 Regulaminu. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy o świadczenie usług w OfertaSlubna.pl, Użytkownik powinien złożyć Administratorowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy (na przykład pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).  Użytkownik może skorzystać ze stanowiącego Załącznik nr 3 do Regulaminu wzoru formularza odstąpienia od umowy, w załączniku tym znajduje się również pełne pouczenie o odstąpieniu od umowy. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał do Administratora oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, na rzecz którego usługa została za jego wyraźną zgodą w pełni zrealizowana o czym zostanie poinformowany przed rozpoczęciem jej świadczenia.

 

2.

Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać z Administratorem umowę o świadczenie usług w ramach OfertaSlubna.pl, poprzez wysłanie za pośrednictwem Formularza Kontaktowego wiadomości e-mail zawierającej oświadczenie o rozwiązaniu umowy, ze wskazaniem danych identyfikujących Konto Użytkownika. Administrator może zweryfikować prawdziwość oświadczenia poprzez wysłanie na adres e-mail przypisany do Konta prośby o potwierdzenie. Umowa o świadczenie usług w ramach OfertaSlubna.pl ulega rozwiązaniu z zachowaniem 7 dniowego okresu wypowiedzenia, chyba że Użytkownik publikuje Ogłoszenie lub odpowiedział na opublikowane Ogłoszenie. W takim wypadku umowa ulega rozwiązaniu po upływie 30 dni od zakończenia publikacji ostatniego Ogłoszenia, w którym Użytkownik uczestniczył (publikował lub odpowiadał) korzystając z danego Konta.

 

3.

Administrator zastrzega sobie prawo do rozwiązania w każdym czasie umowy w trybie natychmiastowym z Użytkownikiem, który narusza postanowienia Regulaminu.

 

4.

Jeżeli umowa została rozwiązana przez Administratora, Użytkownik nie może dokonać ponownej rejestracji w Serwisie bez uprzedniej zgody Administratora.

 

 

Artykuł 17. Reklama w serwisie OfertaSlubna.pl

 

 1. Serwis nrudostępnia miejsce na płatną reklamę innych podmiotów m.in. w formie linków tekstowych i banerów graficznych prowadzących do zewnętrznych stron internetowych.

 

 1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dostawę oraz jakość jakichkolwiek towarów bądź usług sprzedawanych albo reklamowanych za pośrednictwem lub na stronach Serwisu, których właścicielem i administratorem jest inny podmiot.

 

 1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści wyświetlane się na stronach reklamodawców.

 

 

Artykuł 18. Polityka prywatności

 

1

Prezentowana polityka prywatności określa sposoby przetwarzania, w tym gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania, danych osobowych. Administratorem danych jest COMNETFIX  LTD Unit 4E, Enterprise Court, S63 5DB Rotherham, Wielka Brytania E-mail: kontakt@ofertaslubna.pl,

 

11.2.

Dane osobowe otrzymywane przez Administratora za pośrednictwem serwisu OfertaSlubna.pl poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego lub skutkiem korzystania z usług dostępnych w serwisie OfertaSlubna.pl (to jest imię, nazwisko, nr PESEL lub inny potwierdzający tożsamość, adres zameldowania, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej), przetwarzane są w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Dane osobowe osób korzystających z serwisu OfertaSlubna.pl, przetwarzane są również w celu: dostosowania serwisu do potrzeb ww. osób; ewentualnego dochodzenia roszczeń; wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną; a także tworzenia statystyk oglądalności podstron serwisu. Każdy ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla zawarcia, ustalenia treści, wykonania lub rozliczenia umowy. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

 

11.3.

 

 

Zgodnie z obowiązującym prawem dane osobowe są zabezpieczone przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, dostępem ze strony osób niepowołanych, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Należy pamiętać o tym, że żaden przekaz informacji przez Internet nigdy nie jest w pełni bezpieczny czy wolny od błędów. W szczególności komunikat wysłany do lub z niniejszej witryny internetowej pocztą elektroniczną może być niedostatecznie zabezpieczony.

 

11.4.

 

 

Osobom korzystającym z serwisu OfertaSlubna.pl zapewniamy ochronę danych zgodzie z obowiązującym prawem i przypominamy, że od Państwa również zależy skuteczność tej ochrony. Należy zawsze pamiętać o zachowaniu w tajemnicy posiadanych haseł i loginów oraz o zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń i ustawień opcji internetowych.

 

11.5.

 

 

Witryna internetowa www.OfertaSlubna.pl.pl może zawierać linki lub odsyłacze do innych stron internetowych, których nie obejmują postanowienia niniejszej polityki prywatności. Zachęcamy Państwa do zapoznawania się z treścią odpowiedniej polityki w przypadku każdej z odwiedzanych witryn internetowych.

 

11.6.

 

 

Administrator stosuje pliki “cookies”. Informacje zbierane przy pomocy “cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników i innych użytkowników Internetu odwiedzających serwis OfertaSlubna.pl, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez użytkowników Internetu z OfertaSlubna.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików “cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z OfertaSlubna.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Informacja o Cookies zamieszczona pod adresem: http://OfertaSlubna.pl.pl/cookies.

 

Artykuł 12. Zmiany regulaminu

 

12.1.

 

 

Administrator może w przypadku zmiany przepisów prawa lub w celu usprawnienia działania OfertaSlubna.pl, a także w celu poprawy ochrony prywatności Użytkowników i zapobiegania nadużyciom, zmienić niniejszy Regulamin lub uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach OfertaSlubna.pl. Użytkownik zostanie powiadomiony o fakcie i treści zmian lub nowej wersji usług świadczonych w ramach OfertaSlubna.pl. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie nie wcześniej niż w terminie 10 dni od dnia poinformowania o zmianie Regulaminu. Użytkownik może złożyć oświadczenie o akceptacji lub braku akceptacji nowego Regulaminu i rozwiązać umowę zgodnie z artykułem 10.2. Regulaminu.

 

Artykuł 13. Własność intelektualna

 

Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronach oraz podstronach OfertaSlubna.pl stanowią przedmiot praw OfertaSlubna.pl lub Użytkowników. Wskazane elementy mogą stanowić przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach OfertaSlubna.pl materiałów wymaga każdorazowo zgody uprawnionego i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać praw OfertaSlubna.pl lub Użytkowników.

 

Każdy z Użytkowników przyjmuje do wiadomości, że zamieszczone przez niego treści, w tym zdjęcia, inne materiały stanowiące utwory lub przedmiot innych praw wyłącznych Użytkownika mogą być wykorzystywane przez Administratora w celu wykonania zawartej z Administratorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez czas nieoznaczony na podstawie niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie takich materiałów przez Administratora uprawniającej do

 

w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Materiałów – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Materiałów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

 

w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Materiały utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

 

w zakresie rozpowszechniania Materiałów w sposób inny niż określony w pkt b powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 

Poprzez umieszczenie Materiałów w Serwisie, Klient nieodpłatnie przenosi na Administratora Leroy Merlin prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Materiałów umieszczonych w Serwisie przez Klienta.

 

Użytkownik zamieszczający zdjęcia lub inne materiały przyjmuje do wiadomości, że ich rozmiar może być zmieniony celem dostosowania do wymagań serwisu OfertaSlubna.pl.

Artykuł Ograniczenia w korzystaniu z serwisu.

 

 1. Administrator dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
 2. Administrator zastrzega, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne awarie oraz przerwy techniczne w działaniu Serwisu, a w szczególności za ewentualną utratę przechowywanych w nim danych, które nastąpiły nie z jego winy. Częstotliwość przerw oraz czas ich trwania uzależniony jest od potrzeb technicznych.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego wyłączenia działania Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników. Wszystkie opłacone usługi, z których korzystają Użytkownicy zostaną odpowiednio przedłużone o okres, w którym Serwis był wyłączony, mając na uwadze przerwy dłuższe niż 24 godziny.